ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik socjalny

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2024-06-19

Ogłoszono dnia: 2024-06-19

Termin składania dokumentów: 2024-07-04 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2024

Zlecający: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693,1938, 2760, z 2024r. poz. 743 ze zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie,
d) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
2) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia socjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 3. gotowość podjęcia pracy,
 4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na stres,
 6. odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
 7. dyspozycyjność i zaangażowanie,
 8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 9. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 10. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie sprawozdań adekwatnych do stanowiska pracy;
 2. Prowadzenie spraw określonych jako zadania powiatu w ustawie o pomocy społecznej;
 3. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa  opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mające braki w przystosowaniu się;
 4. Pomoc cudzoziemcom, który uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej statut uchodźcy;
 5. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego planu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 6. Udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
 7. Obowiązki wynikające z ustawy o Karcie Polaka;
 8. Obowiązki wynikające z ustawy o repatriacji;
 9. Nadzór nad opracowaniem i realizacją powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka- po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 10. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 11. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych;
 12. Nadzór nad programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 13. Techniczne przygotowanie ewentualnych szkoleń i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 14. Sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, oceny w zakresie pomocy społecznej;
 15. Współpraca z Sądem Rejonowym, Policją, GOPS-ami oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie;
 16. Współpraca z organizacjami kombatantów na terenie Powiatu Średzkiego;
 17. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych między innymi u osób usamodzielnianych opuszczających rodzinną pieczę zastępczą na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 18. Praca socjalna, poradnictwo socjalne;
 19. Prowadzenie czynności z zakresu postępowań administracyjnych;
 20. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowa ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, a także przeprowadzanie wywiadów w/w;
 21. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 22. Sporządzanie sprawozdań;
 23. Obsługa programu „Pomost” i nadzór nad systemem powiatowej sprawozdawczości elektronicznej;
 24. Nadzór, kierowanie oraz kontrola poprawności działań w zakresie zadań zleconych innym powiatom w związku z realizacją zadań powiatu wymienionych z ustawy o pomocy społecznej ( mieszkania chronione, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dom dla matek samotnych i kobiet w ciąży)
 25. Przygotowanie pod opieką specjalistów osób do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu,
 26. Prowadzenie, nadzór i kontrola nad zespołami interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu;
 27. Objęcie interwencją kryzysowa osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód;
 28. Zorganizowanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb- poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych- schronienia do 3 miesięcy;
 29. Przygotowywanie adekwatnej dokumentacji;
 30. Nadzór nad realizacją dodatkowych wniosków o dofinansowanie z zakresu działalności jednostki.
 31. Inne określone przez pracodawcę.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. podpisane własnoręcznie podanie,
 3. podpisany życiorys (CV) (obejmujące dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 5. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
 7. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
Kserokopie dokumentów, które składa  kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-04 15:30:00
b. Sposób:
 1. Termin składania dokumentów: 4 lipca 2024 r.
 2. Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego,” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej  w godzinach pracy Centrum lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.” Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do PCPR.
 3. Oferty, które wpłyną do Centrum po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną telefonicznie zaproszeni do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna).
 

VII. Informacje dodatkowe:

Dyrektor Powiatowego Centrum w Środzie Śląskiej zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kręc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 08:27:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Szachniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 08:32:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Szachniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-05 11:37:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony