ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2023-05-19

Ogłoszono dnia: 2023-05-19

Termin składania dokumentów: 2023-06-02 12:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2023

Zlecający: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,
 2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,
 3. jest się wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
        2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
        3. Nieposzlakowana opinia.
        4. Obywatelstwo polskie.
        5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
        6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.
        7. Preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zagadnień merytorycznych związanych z realizowanym zakresem zadań w szczególności pełnej sprawozdawczości jst,
 2. Znajomość aktów prawnych związanych z realizowanym zakresem zadań, w tym w szczególności: ustawy o rachunkowości, stawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ordynacji podatkowej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Posiadanie zdolności menadżerskich i organizacyjnych.
 4. Doświadczenie w pełnieniu ról kierowniczych/liderów zespołów pracowniczych.
 5. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 6. Znajomość programów finansowo-księgowych SIGID, oraz programów: PŁATNIK, CAZ, SJO Bestia, CESARZ.
 7. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
 8. Umiejętność tworzenia aktów administracyjnych, sprawozdawczych i organizacyjnych w obszarze finansów samorządowych (decyzji, postanowień, sprawozdań, uchwał, zarządzeń, itp.) oraz nadzorowania ich wdrażania.
 9. Wysoka kultura osobista i standardy pracy.
 10. Dobra organizacja czasu pracy i jego elastyczność.
 11. Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność w działaniu
Sumienność, terminowość oraz wysoka motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prawidłowe prowadzenie spraw finansowo- księgowych w jednostce.
 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami praz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu:
a) Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki;
b) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym;
c) Realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) Sporządzanie i przekazywanie niezbędnej dokumentacji do ZUS, US, GUS;
e) Opracowywanie we współpracy z dyrektorem planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonywania budżetu, sporządzanie sprawozdań z wykonywania planu finansowego oraz analiz okresowych z wykorzystaniem środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym.
f) Opracowywanie we współpracy z dyrektorem planu zakupów na rok budżetowy;
 
       3. Pełna i kompleksowa sprawozdawczość budżetowa jst, w szczególności;
a) terminowe i zgodne z przepisami prawa sporządzanie sprawozdań,
b) sporządzanie bilansu jednostki, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej do bilansu,
c) terminowe sporządzanie sprawozdań wynikających z przepisów prawa
       4. Kierowanie  i nadzór nad pracami komórki Finansów w zakresie rachunkowości, w szczególności dotyczących:
a) prowadzenia ksiąg rachunkowych,
b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem jednostki, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
d) okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów- z wyłączeniem w formie spisu z natury,
e) wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
f) sporządzania, gromadzenia i przechowywania dokumentacji przewidzianej prawem,
       5. Prowadzenie ewidencji w układzie rejestrów sprzedaży i zakupów, oraz dokonywanie miesięcznych rozliczeń z US podatku naliczonego i należnego (deklaracja VAT-7)
       6. Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.
       7. Rzetelna, cykliczna, systematyczna i skuteczna kontrola zarządcza dokumentacji.
       8. Przygotowywanie projektów zarządzań Dyrektora, decyzji, postanowień, sprawozdań.
       9. Sporządzanie raportów  miesięcznych, analiz i prognoz dla potrzeb budżetowych.
     10. Obsługa finansowa zobowiązań i należności w tym: projektów unijnych, PFRON, pomocy rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
     11. Zapewnienie terminowego ściągania należności finansowych oraz spłaty zobowiązań w tym alimentacyjnych.
    12. Wystawianie not księgowych dla powiatów, gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej w celu sfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.
    13. Wystawianie not księgowych dla obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu zbiorowego zakwaterowania.
    14. Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostek, występowanie do zarządu z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie finansowym.
    15. Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów księgowych.
    16. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenie rachunkowości.
    17. Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi.
    18. Dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej.
    19. Prowadzenie księgi głównej i analitycznej.
    20.Prowadzenie ewidencji kosztów.
    21. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
    22. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu powiatu poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych  dotyczących prowadzonych działań.
    23. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostki.
    24. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
    25. Wykonywanie innych prac w ramach działania komórki bądź zleconych doraźnie przez bezpośredniego przełożonego.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki pracy:
 1. Wymiar  czasu pracy:  1 etat
 2. Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej na czas nieokreślony.
 3. Zatrudnienie od dnia 03.07.2023 r.
 4. Praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 5. Praca przy sztucznym/ naturalnym oświetleniu,
 6. Bariery architektoniczne: budynek nie jest wyposażony w windę.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV), zawierający adres e-mile, wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i  uczelni;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie lub odpisy dokumentów poświadczających:
- wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), - staż pracy (np. świadectw pracy, zaświadczeń),
 - posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz uprawnienia (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia),
       d.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem;
       e. Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzone własnoręcznym podpisem;
       f. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub za umyślne przestępstwa skarbowe i nieposzlakowanej opinii potwierdzone własnoręcznym podpisem;
      g. Oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą              z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1871 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późń. zm.)”.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 
Osoba wyłoniona w drodze naboru, z która będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-06-02 12:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać (decyduje data wpływu) do sekretariatu PCPR w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko główny księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej ” do dnia 02.06.2023 r. do godziny 12.00
c. Miejsce:
Sekretariat PCPR w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną. Kandydatowi/ - ce nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy. W stosunku do czynności związanych z niniejszym naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.pcpr.powiat-sredzki.pl).
Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 06.06.2023r. telefonicznie.
Dodatkowych informacji udziela: (71) 396-89-63
Katarzyna Misiuna– Dyrektor PCPR w Środzie Śląskiej

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

1.
Administratorem Danych Osobowych jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w
Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska;
2.
Kontakt     z     Inspektorem     Ochrony    Danych     możliwy     jest    na     adres     email:
rodo.hr.consulting@gmail.com lub na adres pocztowy administratora;
            1 Załącznik nr 9b
3.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
4.
Przechowywanie dokumentów aplikacyjnych - przez okres do 3 miesięcy;
5. 
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, f  RODO;
6. 
Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez ADO oraz podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
7. 
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
8.
Podanie danych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek brak powyższej zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości rozpoznania dokumentów aplikacyjnych celem zatrudnienia;
9. 
Strona ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.);
10.
Strona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 
ADO nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza EOG;
11.
Dane osobowe udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Sycz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-19 12:38:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Wilański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-19 12:38:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Szachniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 13:11:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony