Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

program pilotażowy "Aktywny samorząd"

Szczegóły informacji

Aktywny samorząd

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-09 11:21:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Aktywny samorząd” w 2024 roku,
 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku, umożliwiający kontunuowanie programu w roku 2024, a z którym można zapoznać „klikając” poniżej.
Z aktualnym tekstem jednolitym programu, po zmianach wprowadzonych przez Radę  Nadzorczą PFRON można zapoznać się w poniższym linku.
Powiat Średzki złożył wystąpienie w sprawie kontynuacji programu w roku 2024r. – realizatorem działania będzie jak dotychczas Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej.
Także w 2024 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.
Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2024 r. pod adresem:  
 
 
Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana uzyskaniem wsparcia, to w ramach SOW możesz skorzystać z różnych form pomocy przy złożeniu wniosku. Są to:
 • kreator ułatwiający wnioskowanie o środki,
 • infolinia,
 • mobilny asystent,
 • pracownik PFRON w punkcie informacyjnym SOW. Takie punkty są zlokalizowane w oddziałach PFRON.
Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW a także:
 
 
 
System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu – jest wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.
 
 
WAŻNE ZMIANY
 
W 2024 roku przewidujemy kontynuację ubiegłorocznych warunków dofinansowania w ramach programu, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach:
A1, A4 i D (z 15%), A2, A3 i C5 (z 25%), jak też w Module II (osoby zatrudnione – z 15%). A także możliwość ubiegania się o dofinansowanie w module II dla osób ze stopniem niepełnosprawności lekkim.
 
 
Informacje dla wnioskodawców w module I
W 2024 roku realizować będziemy następujące formy wsparcia:
 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
   o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
   i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć elektronicznie w SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od 1 marca. Wnioski przyjmujemy do 31 sierpnia 2024 roku.
Uwaga!
Jeżeli wnioskujesz o wsparcie w ramach Obszaru C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) i nie jesteś zatrudniony/zatrudniona ani nie uczysz się, to musisz wraz z wnioskiem dostarczyć zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek, potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wysokość dofinansowania
Wysokości dofinasowań w ramach zadań:
Maksymalna kwota dofinansowania (w tym refundacji) wynosi, w przypadku:
1)                 Obszaru A:
a)        w Zadaniu 1 – 70.000 zł, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zakupu siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej - 8.000 zł,
b)        w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym:
–        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
–        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
–        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
–        dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,
c)        w Zadaniu 4 – 4.400 zł;
2)         Obszaru B:
a)        w Zadaniu 1:
–     dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
–     dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,
b)   w Zadaniu 2:
–     dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
–     dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
–     dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
c)  w Zadaniu 3 – 10.000 zł,
d) w Zadaniu 4 – 6.000 zł,
e)  w Zadaniu 5 – 1.650 zł;
3)         Obszaru C:
a)        w Zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty   rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,
b)        w Zadaniu 2 – 3.850 zł,                                                                                                       z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,
c)        w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
–                           w zakresie ręki – 13.200 zł,
–                           przedramienia – 28.600 zł,
–                           ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
–                           na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
–                           na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
–                           uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej
d)        w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c, tj. w przypadku amputacji :
–                            w zakresie ręki – 3.960 zł,
–                           przedramienia – 8.580 zł,
–                           ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
–                           na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
–                           na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
–                           uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,
e)        w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,
f)         w Zadaniu 5 – 8.250 zł;
4)         Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte
są one w rozdziale VI ustęp 1, ustęp 4 oraz ustęp 5 programu: Załącznik do uchwały nr 19 Rady Nadzorczej PFRON z 2023 roku (pdf 270 KB)
Wnioski oceniamy merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów – 100), w bieżącym roku preferujemy wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
 • uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pod nazwą „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10 (preferencja dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy - preferencja jest jednorazowa),
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2024 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2023 lub w 2024 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej), określa realizator programu.
Powiat Średzki ustalił, że w 2024 roku punktowane  są wnioski osób niepełnosprawnych, które: 
a)        nie otrzymały dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 15,
b)        mają miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
c)        kontynuują naukę (uczą się w ramach każdej z form edukacji przewidzianych                               w art. 2 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe / studiują w szkole wyższej lub w ramach przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi)  - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
d)        prowadzą samodzielne (indywidualne) gospodarstwo domowe - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
f)         terminowo dokonywały rozliczeń przedmiotu dofinansowania we wcześniejszym okresie korzystania z programu - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
 
 
 
 
 
Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II
 
Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze  stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ustęp 2 oraz ustęp 4 programu: Załącznik do uchwały nr 19 Rady Nadzorczej PFRON z 2023 roku (pdf 270 KB)
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć elektronicznie w SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od 1 marca.
Wnioski przyjmujemy do:
 • 31 marca 2024 roku - jeśli dotyczą roku akademickiego 2023/2024,
 • 10 października 2024 roku - jeśli dotyczą roku akademickiego 2024/2025.
Wysokość dofinansowania
Warunki dofinansowania opisane są w ustępach: 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2024 roku.
Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:
 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 2. do 1.100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 3. do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 4. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,
 5. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia
Dodatek (1.100 lub 1.650 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu; Powiat średzki wskazał tu sytuację, gdy wnioskodawca uzyskał średnią ocen za ubiegły rok akademicki/szkolny (a w przypadku nauki na I roku/ w pierwszej klasie – średnią ocen za pierwsze półrocze) równą lub powyżej 4,75;
 • 550 zł - w przypadku, gdy ponosisz koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 330 zł – w przypadku, gdy posiadasz aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 330 zł – w przypadku, gdy pobierasz naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 • 220 zł – w przypadku, gdy studiujesz w przyspieszonym trybie;
 • 330 zł – w przypadku, gdy jesteś osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 330 zł – w przypadku, gdy korzystasz z usług tłumacza języka migowego,
 • 880 zł – w przypadku, gdy posiadasz podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożysz wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko jeśli korzystasz z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 • 550 zł – w przypadku, gdy w poprzednim semestrze pobierałeś/pobierałaś lub aktualnie pobierasz naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).
Jeśli studiujesz jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość Twojego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Przekazanie przyznanych środków finansowych
Dofinansowanie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego przekażemy po zawarciu umowy dofinansowania.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia przekażemy po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Ciebie semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że uczęszczałeś/uczęszczałaś na zajęcia objęte planem (programem) studiów (nauki).
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.100 lub 1.650 zł ze zwiększeniami) jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Ciebie maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:
 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (szkół doktorskich) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Warunki zmniejszenia dofinansowania
Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę (uczelnię) w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobierasz naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem z naszych środków w ramach programu.
Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)
Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego jesteś zobowiązany/zobowiązana tylko gdy jesteś zatrudniony/zatrudniona (co najmniej 10% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 60%).
Udziału własnego w kosztach czesnego (10%) nie musisz wnosić, jeśli Twój przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy
Koszty czesnego poniesione przed zawarciem umowy dofinansowania możemy zrefundować tylko jeśli dotyczą aktualnie trwającego roku szkolnego (akademickiego).
Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ustępie 19 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2024 r. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.
Dodatkowo, przypominamy:
 • jeśli masz wszczęty przewód doktorski, a nie jesteś doktorantem/doktorantką szkoły doktorskiej lub uczestnikiem/uczestniczką studiów doktoranckich, to przysługuje Ci wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (przykładowo: w trakcie urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje wyłącznie samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • jeśli w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależne od Ciebie (np. stan zdrowia) - nie uczęszczałeś/uczęszczałaś na zajęcia objęte planem (programem) studiów (nauki), a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizowałeś/realizowałaś przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany/zobowiązana jesteś do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze (półroczu).
Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie!
 
 
22.02.2023 •
Klaudia Bąk •
„Aktywny samorząd” w 2023 roku,
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku,
umożliwiający kontunuowanie programu w roku 2023, a z którym można zapoznać „klikając” poniżej.
Powiat Średzki złożył wystąpienie w sprawie kontynuacji programu w roku 2023r. – realizatorem działania będzie jak dotychczas Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej.
Także w 2023 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.
Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2023 r. pod adresem:  https://sow.pfron.org.pl/
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w  systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii,               a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.
Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW a także:
System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu – jest wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.
 
 
 
Informacje dla  wnioskodawców w module I
W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
1.        Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
·           Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
·           Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
·           Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
·           Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
2.        Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
·           Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
·           Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
·           Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,                 z dysfunkcją narządu wzroku);
·           Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
·           Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
3.        Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
·           Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
Uwaga! Ważna informacja dla zadania 1 w obszarze C  !!!
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zdanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym), która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
·           Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
·           Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
·           Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,                      w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
·           Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem                o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
4.        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2023 r.
Wysokości dofinasowań w ramach zadań:
Maksymalna kwota dofinansowania (w tym refundacji) wynosi, w przypadku:
1)                 Obszaru A:
a)        w Zadaniu 1 – 70.000 zł, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zakupu siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej - 8.000 zł,
b)        w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym:
–        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
–        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
–        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
–        dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,
c)        w Zadaniu 4 – 4.400 zł;
2)         Obszaru B:
a)        w Zadaniu 1:
–     dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
–     dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,
b)   w Zadaniu 2:
–     dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
–     dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
–     dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
c)  w Zadaniu 3 – 10.000 zł,
d)  w Zadaniu 4 – 6.000 zł,
e)  w Zadaniu 5 – 1.650 zł;
3)         Obszaru C:
a)        w Zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty      rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,
b)        w Zadaniu 2 – 3.850 zł,                                                                                                        z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,
c)        w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
–                           w zakresie ręki – 13.200 zł,
–                           przedramienia – 28.600 zł,
–                           ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
–                           na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
–                           na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
–                           uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej
d)        w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c, tj. w przypadku amputacji :
–                            w zakresie ręki – 3.960 zł,
–                           przedramienia – 8.580 zł,
–                           ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
–                           na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
–                           na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
–                           uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,
e)        w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,
f)         w Zadaniu 5 – 8.250 zł;
4)         Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ustęp 1, ustęp 4 oraz ustęp 5 programu. Treść programu.
Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
 1. uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 2. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 3. są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 4. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10 (preferencja dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy - preferencja jest jednorazowa),
 5. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2023 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 6. w 2022 lub w 2023 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej), określa realizator programu.
Powiat Średzki ustalił, że w 2023 roku punktowane  są wnioski osób niepełnosprawnych, które: 
a)        nie otrzymały dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 15,
b)        mają miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
c)        kontynuują naukę (uczą się w ramach każdej z form edukacji przewidzianych                               w art. 2 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe / studiują w szkole wyższej lub w ramach przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi)  - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
d)        wykazują, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
e)        prowadzą samodzielne (indywidualne) gospodarstwo domowe - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
f)         terminowo dokonywały rozliczeń przedmiotu dofinansowania we wcześniejszym okresie korzystania z programu - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
 
 
Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II
W 2023 roku kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:
 • dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).
Wysokość dofinansowania
Warunki dofinansowania opisane są w ustępach: 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 roku.
Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:
 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  • do 4.400 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia
Dodatek (1.100 lub 1.650 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:
 1. 770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu; Powiat średzki wskazał tu sytuację, gdy wnioskodawca uzyskał średnią ocen za ubiegły rok akademicki/szkolny (a w przypadku nauki na I roku/ w pierwszej klasie – średnią ocen za pierwsze półrocze) powyżej 4,75;
 2. 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 3. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 4. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 5. 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 6. 330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 7. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 9. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Przekazanie przyznanych środków finansowych
Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.100 lub 1.650 zł ze zwiększeniami)  jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:
 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki
  w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający informację:
  Podmiot udostępniający informację:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  Osoba, która wytworzyła informację:
  Osoba, która wytworzyla informację:
  Joanna Strembicka
  Data wytworzenia informacji:
  Data wytworzenia informacji:
  2013-05-09
  Osoba, która odpowiada za treść:
  Osoba, która odpowiada za treść:
  Katarzyna Misiuna
  Data wprowadzenia do BIP
  Data wprowadzenia do BIP
  2013-05-09 10:50:51
  Wprowadził informację do BIP:
  Wprowadził informację do BIP:
  Administrator Systemu
  Data udostępnienia informacji:
  Data udostępnienia informacji:
  2013-05-09 11:21:14
  Osoba, która zmieniła informację:
  Osoba, która zmieniła informację:
  Iwona Szachniewicz
  Data ostatniej zmiany:
  Data ostatniej zmiany:
  2024-06-20 09:42:51
  Artykuł był wyświetlony:
  Artykuł był wyświetlony:
  3530 raz(y)